کتابخانه مرکزی

رسالت و اهداف

فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس‏پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.

هدف اصلی کتابخانه مرکزی، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز می باشد. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است:

تهیه و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیر چاپی، و الکترونیکی

انجام خدمات فنی( فهرست نویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه ای 

راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی


1017 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان