کتابخانه مرکزی

بخش مرجع

منابع موجود در اين بخش عبارتند از : کتب مرجع شامل دائره المعارف‏ها، استانداردها، واژه نامه‏ ها و .... . منابع فوق امانت داده نمي‏شوند ولي طبق مقررات مربوط امکان نسخه‏ برداري از آنها فقط در کتابخانه وجود دارد. در این بخش خدمات طرح امین نیز ارائه می‏شود.

1543 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان